İSGÜM Kontrol Belgesi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (İSGÜM) KONTROL BELGESİ:

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune  hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır.

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2707.10 Benzol (benzen)
2707.20 Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.90.00.19 Diğerleri
2707.99.11.00.00 200oC ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00 Diğerleri
2710.11.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.43.00.00.00 p-Ksilen
2902.44 Ksilen izomerleri karışımları
32.08 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11 Solvent içerenler
3506.91.00.90.13 Solvent içerenler
3506.99.00.90.11 Solvent içerenler
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
Ve 39.13
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar  (katı halde olanlar hariç)
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
40.05 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

 

 

KONTROL BELGESİ TALEBİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

     A – Kontrol Belgesi Talep Formunun Doldurulması:

 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon  Numarası (GTİP) Kontrol Belgesi ve Faturada doğru olarak yazılacaktır.
 • Kontrol Belgeleri bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
 • Kontrol belgesindeki ürün ismi ile Fatura ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki ürün ismi ve Kod Numaraları aynı olacaktır.
 • Ürün miktarı fatura ile uyumlu olarak kilogram veya litre cinsinden net olarak yazılacaktır.
 • Fatura Tarih – Numarası Kontrol Belgesine yazılacaktır.
 • Ürünün kullanılacağı yer ve ithalatçı, malı kullanılacak firma bilgileri eksiksiz yazılacaktır.
 • Kontrol Belgesi Talep Formunda firma kaşesi, yetkili kişinin isim ve imzası olacaktır.
 • Kontrol Belgesi Talep Formu üzerinde silinti-kazıntı-karalama yapılmayacaktır.
 • Kontrol Belgesi talep formu iki nüsha olarak düzenlenecektir.

 

B  – Kontrol Belgesi Talep Formuna Eklenecek Belgeler:

 • İthalatçı firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi ile onaylanmış fatura sureti eklenecektir.
 • Faturadaki her ayrı kalem ürün için ayrı bir kontrol belgesi düzenlenecektir.
 • Yeminli çevirmene yaptırılmış Faturanın Türkçe çevirisi ( İngilizce olanlar hariç) aslı ile birlikte belgelere eklenecektir.
 • Ürün ismi, Faturada ve Malzeme  Güvenlik Bilgi Formunda altı çizili olarak işaretlenecektir. Belgeler elektronik ortamda taratıldığından belgelerin üzerinde değişiklik olmayacaktır.
 • Ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun en son versiyonu sayfaları eksiksiz olarak eklenecektir.
 • (Material Safety Data Sheet M.S.D.S)
 • Malzeme  Güvenlik Bilgi Formunun her sayfası ithalatçı firma tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
 • Yeminli çevirmene yaptırılmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Türkçe çevirisi (İngilizce olanlar hariç) aslı ile birlikte belgelere eklenecektir.
 • Material Safety Data Sheet (M.S.D.S ) Türkçe ise TR ibaresi olacaktır.
 • Technical Data Sheet ve Analiz Raporu MSDS yerine kullanılmayacaktır.
 • Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri eklenecektir.  (HER YIL İLK MÜRACAATTA VE YETKİLİ DEĞİŞİMİNDE)
 • Gerektiğinde, ilgili makamlarca mühürlenmiş numune istenecektir.
 • Noterce tasdikli vekâletname olmadan kontrol belgesi elden takip edilemeyecek ve teslim alınmayacaktır.
 • *Ürünün gümrükten çekilmesinden sonrasındaki bir ay içinde, hangi firmaya ne miktar ürün verildiği liste halinde İSGÜM’e bildirilecek ve belgenin aslı bu liste ile birlikte İSGÜM’e iade edilecektir. Bildirimin ve belge iadesinin yapılmaması halinde firmanın sonraki başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

error: Korunan İçerik