ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001:2008 – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

İmalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standartlarına uygun olarak kurmaları durumunda verilen belgedir.

 

TS EN ISO 9001:2008 – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN FAYDALARI:

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi
 • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artması
 • Etkin bir yönetim
 • Maliyetlerin azalması
 • Çalışanların tatmini
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşme
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol
 • İadelerin azalması
 • Müşteri şikâyetlerinin azalması, memnuniyet düzeyinin artması
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Sistem Belgelendirme Başvuru Formu (örneği tarafımızca gönderilecektir)
 • Kuruluşun Sistem Dokümanları (Kalite El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar vb.)
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • Kayıtlı olunan Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Varsa tanıtıcı dokümanlar (Broşür, katalog vb.)
 • Yasal zorunluluk ve mevzuat gereği alınmış izin belgeleri

TS EN ISO 9001:2008 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

 • Üst Yönetim ile görüşme, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Müşteri portföyü ve şirketin yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. Eğitim ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi.
 • ISO 9001:2008 KYS Temel Eğitimin düzenlenmesi
 • Şirket organizasyonunun yapılması; organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi, belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi
 • ISO 9001:2008 KYS dokümantasyon ile ilgili eğitim düzenlenmesi
 • Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili eğitim düzenlenmesi
 • Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun belirlenmesi
 • Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi
 • Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi
 • Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması
 • Vizyon, misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerinin belirlenmesi
 • Organizasyondaki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi
 • Ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi
 • Belirlenen proseslerin dokümante edilme şeklinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi (Örnek: proses haritaları, proses kalite planı, iş akış diyagramları vb.)
 • ISO 9001 standardının zorunlu kıldığı ve mevcut yapının öngördüğü prosedürlerin yazılı hale getirilmesi
 • ISO 9001 standardının ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme talimatları ve tanımlama izlenebilirlik vb. talimatların yazılı hale getirilmesi
 • ISO 9001 belgesi için gerekli form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ait El Kitabının hazırlanması ve hazırlanan tüm dokümanların uygulama öncesi sorumlularınca okunarak gözden geçirilmesi ve varsa gerekli değişikliklerin yapılması (Kalite El Kitabı yaklaşık 25 sayfa olup şirketin kaliteye bakış açısını ve yapılan bütün faaliyetlerin özetini anlatan bir dokümandır)
 • Üretim personeli ve çalışan diğer personele Kalite Politikası, Kalite Hedefleri ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu hakkında bilgilendirme eğitiminin düzenlenmesi
 • Üretim personeli ve çalışan diğer personele ISO 9001 belgesi ile ilgili bilgilendirme eğitiminin düzenlenmesi
 • KYS (ISO 9001) dokümantasyonunun onaylanmasını müteakip uygulamanın başlatılması
 • Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin denetlenmesi
 • Dış kaynaklı kullanılan mevzuat ve yönetmeliklerin tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile ilgili metotların belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması
 • Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması
 • Tedarikçilerin ilgili kriterler paralelinde değerlendirilmesinin yapılması
 • Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri)
 • Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici / önleyici faaliyetlerin uygulanması
 • Personel anketlerinin yapılması, personelin görüş, öneri ve isteklerinin alınması
 • Personel görüş, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesi
 • ISO 9001 belgesi Ürün – Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması
 • Kalibrasyona tabii İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması
 • Yıllık eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan iç eğitimlerin belirlenmesi ve programlara dâhil edilmesi
 • Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması
 • Çalışanların performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde edilmesi
 • ISO 9001 İç Tetkik ile ilgili eğitimin yapılması
 • İç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik planının yapılması
 • ISO 9001 KYS yönetim sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi
 • Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
 • İstatistik proses kontrol eğitiminin yapılması
 • Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması, sonuçlara göre gerekli düzeltici / önleyici faaliyetlerin belirlenmesi
 • Uygun olmayan ürün – hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması
 • Diğer proseslerle ilgili etkin bir düzeltici / önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması
 • Yapılan bütün düzeltici / önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi
 • ISO 9001 KYS performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi
 • Yönetimin Gözden Geçirme toplantısının planlanması, toplantının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme kuruluşuna başvuru için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması
 • Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
 • Belgelendirme denetiminden önce ön denetimin yapılması ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik)
 • Eksikliklerin giderilmesi ve düzenleyici / önleyici faaliyetler
 • Belgelendirme denetimine girilmesi
 • Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması
 • İyileşmeye yönelik çalışmaların yapılması
 • Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyine ait çıktıların ölçülmesi

 

error: Korunan İçerik