Kullanılmış Mak. İthal İzinleri

 

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZİNLERİ:

İmalat Sanayiinde, firmaların ihtiyaçlarına istinaden üretim tesislerinde kullanmak üzere ithal edecekleri “Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatlar” için öncelikle ithalat izni alınması gerekmektedir. Bazı makinelerin ithalatı serbesttir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınması veya bulunması halinde; Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemeden kullanılmış makineler, yatırım teşvik belgesine ilave edilerek ithalatı gerçekleştirilebilir.

 

İLGİLİ TEBLİĞ HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER:

Kapsam:

 • İlgili tebliğ, EK: I/A, EK :I/B ve EK :II listelerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

İzin Belgesi Alınmayacak Eşya:

 • EK: I/A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında İzin Belgesialınmasına gerek yoktur.

İlgili Kurumlardan Uygunluk Yazısı Alınacak Eşya:

 • EK: I/B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 • EK: I/A veya EK: II’de yer alan eşya, EK: I/B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünler için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün ithal izni aranmaz.

İzin Belgesi Alınacak Eşya:

 • EK: II’de yer alan listede GTİP’ları verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan İzin Belgesiaranır. İzin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 • EK: II’de yer alan listede GTİP’ları verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurtdışı giderler kalemi hariç) haiz olanları için izin belgesi
 • EK: II’de yer alan listede GTİP’ları verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li GTİP’ler bazında 10 adet ve 50 kg (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın izin belgesi

NOT: İlgili tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru formu (http://ith7.ekonomi.gov.trgenel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formu)
 • Fotoğraf (4 adet ön-arka-sağ ve sol cephelerden)
 • Başvuru formunu imzalayan kişiye ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı
 • Başvuru formunu imzalayan kişiye ait temsil evrakının onaylı sureti (Temsil evrakı, başvuru formunu imzalayan kişinin ithalatçı tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgeyi ifade etmektedir.)
 • Başvuru sahibi firmaya ait ticaret sicil gazetesi örneği veya faaliyet belgesinin sureti
 • İlgili odadan onaylı Kapasite Raporu veya Ön Kapasite Raporu sureti veya yerine kullanılabilecek onaylı belge sureti
 • Satış sonrası hizmetleri yeterlilik veya sorumluluk belgesinin sureti
 • Firmanın Sanayici olmaması durumunda başvuru sahibi ile eşyayı kullanacak gerçek veya tüzel kişi arasındaki noter onaylı satış sözleşmesi

BAŞVURU ŞEKLİ:

 • EK:II’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar ; http://ith7.ekonomi.gov.trgenel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra, formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak  İthalat Genel Müdürlüğü’ne göndererek izin belgesi başvurusunda bulunurlar. Başvuru formunun ekinde diğer belgelerin yer alması zorunludur.
 • Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Ekonomi Bakanlığı veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.
 • Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.
 • Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önünde bulundurulur.

İZİN BELGESİNİN SÜRESİ VE İADESİ:

 • İlgili tebliğ kapsamında verilen izin belgesi 4 (dört) ay geçerlidir. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
 • İlgili tebliğ çerçevesinde verilen izin belgesi kapsamı eşyaya ilişkin belgelerin (İzin belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ithal faturasının bir örneği ve ithal edilen eşyaya ilişkin beyan ve taahhüt belgesi) izin belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi zorunludur. İlgili belgeleri, süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim etmeyen ithalatçının yeni izin belgesi talepleri, söz konusu eksik belgeler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.
 • İzin belgesi, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. İlgili tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

 

error: Korunan İçerik