Turizm Belgesi Revize İşlemleri

 •  

 

TURİZM BELGESİ REVİZE İŞLEMLERİ

TADİLAT / TÜR / SINIF / KAPASİTE DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI:

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1) Başvuru Dilekçesi: Matbu dilekçe formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur.

2) Rapor: Tesis hakkında bilgilerin anlatıldığı raporda; tesisin adı, pafta, ada ve parsel numaralarının da belirtildiği açık adresi, türü ve varsa sınıfı, kapasitesi, işletme ve pazarlama modeli bilgilerine yer verilir.

3) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Turizm yatırım ve turizm işletmesi belgeli tesislerin bünyelerinde yapılan ve tesisin kapasitesini etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Turizm yatırım belgeli tesisler için yapılan tadilat başvuruları incelenerek uygun bulunanlara makam onayı ile yeni yatırım belgesi düzenlenir.
 • Bakanlıkça incelenerek uygun bulunan turizm işletmesi belgeli tesislere ilişkin başvurular, denetim programına alınır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Makam onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben talebe uygun turizm belgesi düzenlenir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesislere turizm belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulu‘nun kararına bağlıdır.
 • Turizm Belgeli tesislerde; verilen süre içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yetkili dairelerden olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesi (E) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

BELGE DEVRİ BAŞVURUSU:

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1) Başvuru Dilekçesi: Matbu dilekçe formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur.

2) Ticaret Sicil Gazetesi

3) İmza Sirküleri

4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

5) İsim Tescili: İsim tescili yapılmış ise, tescile ilişkin belge.

 • Turizm yatırım ve işletmeleri Bakanlık onayı alınmaksızın devredilemez ve kiraya verilemez.
 • Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi tarafından veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur.
 • Başvuru belgeleri uygun bulunan tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.
 • Başvurularda istenilen evrakın gönderilmemesi veya gönderilmiş olan evrakın uygun bulunmaması durumunda mevcut belge sahibine bilgi, talep sahibine gereği için tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenilir. Verilen süre içerisinde uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesinin (E) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.
 • Talep olmaksızın yatırım veya işletmenin devredildiğinin tespiti durumunda 2634 sayılı kanunun 33. maddesinin (E) bendi hükmü uygulanarak belge devri için gerekli evrakın gönderilmesi amacıyla altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesinin (E) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.
 • Belgenin adına düzenlenmesini talep eden kişi, devir işlemi yapılmadan önce mevcut belge sahibi veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda mal sahibince noter huzurunda verilmiş onay ile tesisin dosyası hakkında Bakanlıktan bilgi talep edebilir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU:

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1) Başvuru Dilekçesi: Matbu dilekçe formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur.

 • Turizm yatırım ve işletmeleri belgesinde yer alan bilgilerden farklı tanıtımda bulunamaz. Aksi durumda tesis hakkında 2634 sayılı Kanun gereği işlem yapılır. Talep edilen isim, Bakanlıkça değerlendirildikten sonra, uygun görülmesi halinde yeni isimle belge düzenlenir.
 • İsim değişikliği talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

I. Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

II. İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

III. Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

error: Korunan İçerik