Yabancı Şirket Bürosu

 

İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU:

 • Ekonomi Bakanlığı, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.
 • Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin başvurular, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.
 • Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Bakanlığa başvuru yapılır;

 • Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğu’nca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ‘Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi aslı,
 • Ana şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya Bilanço ve Gelir Tablosu,
 • İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek Yetki Belgesi aslı,
 • İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname aslı.

İRTİBAT BÜROLARININ İŞLEYİŞİ:

İrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki esaslar geçerlidir;

 • Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.
 • İrtibat bürolarınca, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, yönetmelik ekinde yer alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” doldurularak Bakanlığa gönderilir. Bu başvurulara büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.
 • İrtibat bürolarına azami üç yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami üç yıl olmak üzere süre uzatımı verilebilir.
 • İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma – yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.
 • Bakanlık, mevzuata aykırı davrandığı tespit olunan irtibat bürolarının kuruluş izinlerini iptal edebilir ve iptal kararını ilgili mercilere bildirir.

 

 

error: Korunan İçerik